UAB “Mokymų ekspertai” organizuoja
seminarus ir mokymus valstybės
institucijoms bei privačioms
įmonėms.

Artėjantys mokymai

Mokymai organizacijoms

VADOVO VAIDMENYS, VADOVAVIMO STILIAI, LYDERYSTĖS STRATEGIJOS. OPERATYVINIŲ VEIKLŲ VALDYMAS IR KONTROLĖ

Pavadinimas

Vadovo vaidmenys, vadovavimo stiliai, lyderystės strategijos. operatyvinių veiklų valdymas ir kontrolė

Trukmė

8 akad. val.

Tikslas

Formuoti efektyvaus vadovavimo sampratą. Ugdyti ir stiprinti praktinius operatyvinių veiklų ir darbuotojų rezultatų kontrolės   valdymo įgūdžius. Ugdyti praktinius efektyvaus vadovo laiko planavimo ir valdymo įgūdžius. Supažindinti su situacinio vadovavimo stiliais ir mokyti tikslingai jais naudotis. Supažindinti su moderniomis šiuolaikinės lyderystės strategijomis.

Mokymo temos ir potemėsbei jų trukmė

Vadovo vaidmenys ir funkcijos, vadovavimo galių samprata. Vadovo veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai. Darbuotojų veiklos valdymo ciklas padalinyje. Operatyvinis padalinio veiklų planavimas, tinklinių planų sudarymas, užduočių delegavimas, organizavimas ir kontrolė. Asmeninio vadovo laiko auditas: kaip efektyviai išnaudoti turimą darbo savaitės laiko biudžetą? ABCD metodas: užduočių reikšmingumo tikslui pasiekti įvertinimas. Darbų atlikimo matrica: A4 sistema (Atmesk, Atidėk, Atiduok, Atlik). Laiko „rijikai“ ir rekomendacijos, kaip su jais tvarkytis: pokalbiai telefonu, darbas su dokumentais, susirinkimai, kelionės, laukimas, netikėti svečiai ir t.t.)Kaip atrasti „teisingą“ vadovavimą? K.Blanchard vadovavimo stiliai. Vadybinių situacijų analizė. Naujosios vadovavimo/ lyderiavimo patirtys : J.Adizes , D.Goleman. Kaip išlikti įkvepiančiu vadovu ? Asmeninis vystymasis. Darni lyderystė.

Mokymo metodai

Probleminis dėstymas, teorijos pristatymas, praktinės užduotys, diskusijos.

Gebėjimai

 • Suvoks vadovavimo vaidmenų specifinius bruožus
 • Įgis pagrindinių darbuotojų veiklos planavimo, užduočių delegavimo ir kontrolės įgūdžių
 • Sužinos, kokie yra vadovavimo stiliai ir kaip juos efektyviai taikyti skirtingose probleminėse situacijose
 • Sužinos, koks yra jo/jos asmeninis vadovo tipažas
 • Suvoks esminius darnios lyderystės bruožus
 • Sužinos, kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių naujų vadovų klaidų.

 

ASMENINIS VADOVO AUGIMAS

Trukmė

8 akad. val.

Tikslas

Suteikti žinių, būtinų sėkmingos lyderystės sklaidai, stiprinti vadovo kaip lyderio pozityvaus asmeninio vystymosi bei ilgalaikės vadovavimo sėkmės galimybes. Formuoti sąmoningą asmens vertybinių nuostatų ir savo gyvenimo stiliaus suvokimą: pasaulio, kitų žmonių, savęs, savęs tarp žmonių.

Mokymo temos ir potemėsbei jų trukmė

 1. Gyvenimo erdvės diagrama.
 2. Asmeninės gyvenimo patirties įtaka bendravimui, asmeniniams ir profesiniams sprendimams.
 3. Asmeninių ir profesinių prioritetų paieška. Darbas su asmeninėmis ir profesinėmis ribomis, lūkesčiais, norais ir svajonėmis.
 4. Kaip atskirti savo asmeninius norus nuo svetimų.
 5. Kaip įveikti savo baimes, pasyvumą ir nepasitikėjimą savimi.
 6. Darbo krūvio ir asmeninio gyvenimo balanso valdymas.
 7. Pozityvaus ir kombinatorinio mąstymo įgūdžiai.
 8. Asmeninio vystymosi programos modeliavimas.

Mokymo metodai

Probleminis dėstymas, teorijos pristatymas, praktinės užduotys, diskusijos.

Gebėjimai

 • Padidės vadovų asmeninis produktyvumas, pagerės emocinė savijauta· Gebės įveikti savo baimes, pasyvumą ir nepasitikėjimą savimi
 • Atskleis naujas savo, kaip vadovo keitimosi ir vystymosi galimybes
 • Išmoks geriau derinti darbo iššūkius ir asmeninio gyvenimo poreikius 
 • Mokysis įveikti nesėkmes ir socialinį spaudimą
 • Sustiprins pozityvaus mąstymo nuostatas

TARPTAUTINĖ LOGISTIKA

Trukmė

16 akad. val.

Tikslas

Suteikti žinių, kaip susieti atskiras logistikos veiklas su įmonės gamybinės veiklos organizavimu, marketingo veikla ir įmonės   finansiniais rodikliais. 

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

1. Logistika ekonomikoje ir firmų veikloje.

2. Integruota logistikos valdymo koncepcija. Paskirstymo kanalai.

3. Klientų aptarnavimo įvertinimas. Logistinis bendradarbiavimas.

4. Transporto vieta logistikos sistemoje. Transportavimo sprendimų strategija. Transportavimo ekonominio efektyvumo įvertinimas.

5. Transporto veiklos liberalizavimas ir valstybinis reguliavimas.

6. Transporto ypatumai tarptautiniame versle. Tarptautinio verslo transportinio aprūpinimo teisinis reguliavimas.

7. Sandėliai ir logistikos centrai. Įsigijimas.

8. Medžiagų srautų valdymas. Krovinių pakavimas ir žymėjimas.

9. Globalinė logistika ir jos valdymas.

10. Logistikos auditas.

Mokymo metodai

Teorinių žinių pristatymas, praktinių užduočių sprendimas, grupinė diskusija.

Gebėjimai

Gebės koordinuotai planuoti pirkimo, transportavimo, sandėliavimo, atsargų valdymo ir kitas logistikos veiklas mažiausiomis įmonei sąnaudomis.

NEPINIGINĖ DARBUOTOJŲ MOTYVACIJA

Trukmė

8 akad. val.

Tikslas

Formuoti pozityvią ir motyvuotą vadovų elgseną įvairiose darbinės veiklos situacijose.Suteikti praktinių žinių apie pozityvios motyvacijos ir elgsenos darbo aplinkoje valdymo būdus ir priemones, jų naudojimosi modernių įmonių valdymo praktikoje patirtis ir įtaką veiklos efektyvumui.

Formuoti efektyvios komunikacijos ir pozityvaus mikroklimato organizacijoje sampratą.

Mokymo temos ir potemėsbei jų trukmė

 1. Motyvacija ir savimotyvacija. Individualiųjų žmogaus poreikių ir organizacijos lūkesčių dermės problemos.
 2. Motyvacija ir savimotyvacija. Trys egzistenciniai žmogaus poreikiai (ERG teorija) ir jų poveikis darbuotojų motyvacijai.
 3. Vertybės gyvenime ir darbe. A. Maslou motyvacijos testas ir jo interpretaciniai komentarai.
 4. Organizacijos mikroklimato įtaka darbuotojų motyvacijai. Organizacinės kultūros tipologija pagal Ch. Handy. Koks organizacinės kultūros tipas būtų optimaliausias?
 5. Vadovo elgsenos poveikis organizacijos mikroklimato formavimui. Darbo vertybių ir bendravimo taisyklių poveikis motyvacijai.
 6. Trys darbo kartos nūdienos darbo rinkos aplinkoje ir jų motyvaciniai poreikiai. Darbuotojų motyvavimas įtraukiant į sprendimų priėmimą.
 7. Motyvuojantis ir demotyvuojantis kolegų ir vadovybės elgesys. Nepiniginės motyvacijos priemonių “meniu”.
 8. Motyvacijos valdymo iššūkiai ekonominio nuosmukio aplinkoje.

Mokymo metodai

Praktinis seminaras, kūrybinės užduotys, komandiniai žaidimai ir grupiniai aptarimai.

Gebėjimai

 • Mokymo dalyviai sužinos, kaip suderinti organizacijos ir individualiuosius egzistencinius žmogaus poreikius darbo aplinkoje.
 • Sužinos, kaip suderinti organizacijos vertybes ir individualiuosius savo lūkesčius kuriant sau ir kitiems pozityvų mikroklimatą.
 • Gebės planuoti ir tinkamai pasirinkti individualios motyvacijos priemones remiantis konkretaus darbuotojo poreikių hierarchijos piramidės duomenimis (pagal A.Maslou).
 • Parengs nepiniginės motyvacijos priemonių taikymo projekto metmenis savo įmonės aplinkoje.

KOMANDINIO DARBO BRANDOS UGDYMAS

Trukmė

8 akad. val.

Tikslas

Formuoti efektyvios komandos sampratą ir praktinius komandinio darbo įgūdžius.Sustiprinti dalyvių įgūdžius bendradarbiauti ir spręsti problemas komandoje.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Komandos samprata. Ką reiškia brandi komanda, koks turi būti komandos žmogus, koks turi būti įkvepiantis lyderis?
 2. Komandos formavimo pakopos. Efektyvios komandos formavimas. Efektyvaus komandinio darbo sąlygos.
 3. Komandinio darbo taisyklių kūrimas. Komandinio darbo metodai.
 4. Komunikacija komandoje.
 5. Konfliktai komandoje, kaip juos paversti konstruktyviais ir vertingais sprendimais.
 6. Konfliktų sprendimo testas. Situacijų analizė. Komandinio darbo vaidmenys.
 7. Komandos narių vaidmenų nustatymas. M.Belbin‘o testas. Diskusijos.
 8. Efektyvus pasiskirstymas komandiniais vaidmenimis. Pareigų ir atsakomybės pasiskirstymas.
 9. Kūrybiškumo užduotis – „Demokratijos namo statyba“.
 10. Komandos lyderio vaidmuo ir įtaka grupei.
 11. Dažniausiai pasitaikančios komandinio darbo kliūtys ir jų prevencija.
 12. Apibendrinanti diskusija „Komandinio darbo kultūra – kas ją kuria ir stiprina?“

Mokymo metodai

Praktinis seminaras, kūrybinės užduotys, komandiniai žaidimai ir grupiniai aptarimai.

Gebėjimai

 • Pagilins žinias, kaip susiburti ir „išaugti“ brandžiomis ir motyvuotomis komandomis.·          
 • Susikurs pagrindines komandinio darbo taisykles.
 • Įgis praktinių komandinio darbo ir komandinių sprendimų priėmimo įgūdžių.
 • Pagilins žinias apie problemų sprendimo komandoje būdus ir vertę organizacijai.

ĮTAIGAUS VIEŠO KALBĖJIMO IR PRISTATYMO ĮGŪDŽIAI

Trukmė

8/16/24 akad. val.

Tikslas

Ugdyti ir stiprinti praktinius įtaigaus vadovo viešojo kalbėjimo įgūdžius.Stiprinti vadovų asmeninį efektyvumą bei pozityvios įtakos aplinkai galimybes.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Veiksniai, lemiantys viešo kalbėjimo įtaigumą. Įvaizdžio formavimo technikos.
 2.  Kūno kalbos ir balso valdymo technikos. Kova su stresu prieš viešą kalbą.
 3. Įtaigaus viešo kalbėjimo struktūra: pasiruošimas, kontakto užmezgimas, dėstymas, užbaigimas. Auditorijos valdymo įgūdžiai. Kaip patraukti ir išlaikyti klausytojų dėmesį?
 4. Idėjų pardavimo paslaptys. Klausimų formulavimo ir atsakymų į klausimus ypatumai. Atsakymai į keblius, provokuojančius, neigiama nuostata „persunktus“ klausimus. Diskusijų valdymo aktualijos.
 5. Ginčo menas. Argumentų tipai. Įtaigus argumentavimas.
 6. Veiksmingas pagalbinių pristatymo priemonių panaudojimas.
 7. Pagrindiniai skaidrių demonstravimo reikalavimai.

Mokymo metodai

Praktinis seminaras, atvejo analizė, situacijos modeliavimas, sprendimas ir aptarimas.

Gebėjimai

 • Mokymo dalyviai gebės kurti ir sakyti įtaigias viešas kalbas.·        
 • Išmoks valdyti su viešu kalbėjimu susijusias baimes ir įtampas.
 • Gebės tikslingai valdyti gestų kalbą ir savo balso galimybes.
 • Gebės argumentuotai atsakinėti į klausimus.
 • Mokės sklandžiai naudotis vaizdinėmis priemonėmis ir   demonstracine technika.
 • Pagerės vadovų asmeninis produktyvumas, emocinė savijauta ir   komunikacijos efektyvumas.

KONFLIKTŲ VALDYMO ĮGŪDŽIAI

Trukmė

8/16 akad. val.

Tikslas

Ugdyti praktinius konfliktinių situacijų prevencijos ir konfliktų valdymo įgūdžiusIšmokyti pasirinkti optimaliausią konkrečiai situacijai konflikto sprendimo strategiją.

Stiprinti konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Konfliktų tipai ir struktūra. Konfliktų priežastys. Konflikto dinamika.
 2. Konfliktų sprendimo strategijos. Vadovavimo stiliaus ir konfliktų sprendimo strategijos pasirinkimo sąveikos.
 3. Asmeninis konfliktų sprendimo testas ir jo interpretavimas.
 4. Tarpininkavimo įgūdžiai. Reflektyvus klausymas. Konstruktyvus reagavimas į kaltinimas.
 5. Emocijų ir kūno kalbos valdymas konflikto aplinkoje. Žmonių tipai. Bendravimas su „sudėtingais“ žmonėmis.
 6. Psichologinis spaudimas ir manipuliacija. Keturių asmenybės siekių modelis (F. Riemann). Tipiški manipuliacijos būdai ir gynybos technikos.
 7. Konfliktinių situacijų prevencijos taktikos.

Mokymo metodai

Praktinis seminaras, atvejo analizė, situacijos modeliavimas, sprendimas ir aptarimas.

Gebėjimai

 • Efektyvus laiko planavimas padės vadovams sėkmingai planuoti darbų atlikimą, delegavimą bei pavedimų kontrolę.·         Padės sumažinti darbinę įtampą, kylančią dėl nuolatinio laiko trūkumo.
 • Padidės vadovų asmeninis produktyvumas,   pagerės emocinė savijauta.

LAIKO PLANAVIMAS IR VALDYMAS

Trukmė

8 akad. val.

Tikslas

Ugdyti ir stiprinti praktinius efektyvus laiko planavimo ir valdymo įgūdžius.Išmokyti saugoti ir kontroliuoti laiką.

Supažindinti su laiko „rijikais“ ir kovos su jais būdais.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1.  Laiko valdymo samprata. 10 laiko valdymo principų. Neefektyvus laiko naudojimas: 5 elgesio modeliai, kurių būtina vengti.
 2. Asmeninio laiko auditas: kaip efektyviai išnaudoti turimą darbo savaitės laiko biudžetą? Nuo misijos ir tikslų iki asmeninio poreikio geriau planuoti savo laiką.
 3. Laiko „rijikai“ ir rekomendacijos, kaip su jais tvarkytis: pokalbiai telefonu, darbas su dokumentais, susirinkimai, kelionės, laukimas, netikėti svečiai ir t.t.)
 4. Ką mums sako 20/80 taisyklė? ABCD metodas: užduočių reikšmingumo tikslui pasiekti įvertinimas. Darbų atlikimo matrica: A4 sistema (Atmesk, Atidėk, Atiduok, Atlik). Netikėtumų prevencija. Dalinimasis ir keitimasis informacija (7 K taisyklė). Spaudžiantys terminai ir asmeninės įtampos valdymas. Kaip “nusipirkti” daugiau laiko?
 5. Darbo krūvio ir asmeninio gyvenimo balanso problemos ir jų sprendimo galimybės.

Mokymo metodai

Praktinis seminaras, darbas su mokymo dalyvių patirtimi, diskusijos, filmavimas ir aptarimas.

Gebėjimai

 • Efektyvus laiko planavimas padės vadovams sėkmingai planuoti darbų atlikimą, delegavimą bei pavedimų kontrolę.·         Padės sumažinti darbinę įtampą, kylančią dėl nuolatinio laiko trūkumo.
 •  Padidės vadovų asmeninis produktyvumas, pagerės emocinė savijauta.

ASMENINIS AUGIMAS PER SAVĘS PAŽINIMĄ. GYVENIMO STILIAUS ANALIZĖ

Trukmė

8 akad. val.

Tikslas

Suteikti žinių, būtinų sėkmingos lyderystės sklaidai, stiprinti vadovo kaip lyderio pozityvaus asmeninio vystymosi bei ilgalaikės vadovavimo sėkmės galimybes.Formuoti sąmoningą asmens vertybinių nuostatų ir savo gyvenimo stiliaus suvokimą: pasaulio, kitų žmonių, savęs, savęs tarp žmonių.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Gyvenimo erdvės diagrama. Asmeninės gyvenimo patirties įtaka bendravimui, asmeniniams ir profesiniams sprendimams.
 2. Asmeninių ir profesinių prioritetų paieška. Darbas su asmeninėmis ir profesinėmis ribomis, lūkesčiais, norais ir svajonėmis.
 3. Kaip atskirti savo asmeninius norus nuo svetimų. Kaip įveikti savo baimes, pasyvumą ir nepasitikėjimą savimi.
 4. Pozityvaus ir kombinatorinio mąstymo įgūdžiai. Asmeninio vystymosi programos modeliavimas.

Mokymo metodai

Praktinis seminaras, grupinis ir individualus darbas, situacijų analizė.

Gebėjimai

 • Mokymo dalyviai padidins vadovų asmeninis produktyvumas, pagerės emocinė savijauta.
 • Gebės įveikti savo baimes, pasyvumą ir nepasitikėjimą savimi.
 • Atskleis naujas savo, kaip vadovo keitimosi ir vystymosi galimybes.
 • Mokysis įveikti nesėkmes ir socialinį spaudimą.
 • Sustiprins pozityvaus mąstymo nuostatas.

ASMENINIS VADOVO AUGIMAS PER SAVĘS PAŽINIMĄ (GYVENIMO STILIAUS ANALIZĖ)

Trukmė

8 akad. val.

Tikslas

Asmeninis augimas per savęs pažinimą. Sėkminga veiklos ugdymas, sėkmingiausi pasirinkimai profesiniame ir asmeniniame gyvenime.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Savo situacijos sąmojingesnis įvertinimas ir suvokimas – Gyvenimo erdvės diagrama;
 2. Asmeninės gyvenimo patirties įtaka bendravimui, asmeniniams ir profesiniams sprendimams;
 3. Asmeninių ir profesinių prioritetų paieška; darbas su asmeninėmis ir profesinėmis ribomis, lūkesčiais, norais ir svajonėmis.

Mokymo metodai

Kūrybiniai metodai: piešimas, rašymas, psichodrama, sapnų bei svajonių analizė, ankstyvų atsiminimų analizė įvairiais metodais. Kiekvienai grupei detali programa sudaroma ir koreguojama pagal grupės narių poreikius. Tai gali priklausyti nuo dirbamo darbo organizacijose bei asmeninių grupės narių poreikių.

Gebėjimai

Asmuo sąmoningiau suvokia savo gyvenimo stiliaus: pasaulio, kitų žmonių ir savęs pilnesnis suvokimas, didesnis pasitikėjimas savo galimybėmis, įvairesnių bendravimo ir raiškos būdų atradimas.

POZITYVUS MĄSTYMAS – RAKTAS Į SĖKMĘ

Trukmė

8 akad. val.

Tikslas

Suteikti žinių, būtinų sėkmingos lyderystės sklaidai, stiprinti vadovo kaip lyderio savimotyvaciją , pozityvaus asmeninio vystymosi bei ilgalaikės vadovavimo sėkmės galimybes. Ugdyti praktinius efektyvaus vadovavimo įgūdžius, kaip daryti pozityvią įtaką ir poveikį kitiems. Atskleisti emocinio intelekto svarbą vadovavimo sėkmei.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Lyderystė – tai poveikio ir įtakos kitiems menas.         Efektyvaus lyderio bruožai.
 2. Dominavimo būdai. Šiuolaikinio lyderio mąstymas, nuostatos, gyvenimo principai ir tikslai.
 3. Savęs motyvavimo būdai: kaip mąstymas įtakoja motyvaciją? Vidinė ir išorinė motyvacija. Pozityvaus mąstymo schema. Kaip vadovo „reikia“ paversti „noriu“. Vidinio pasyvumo įveikimo būdai. Mąstymo galių lygiai : šablonai ir stereotipai, konkretusis mąstymas, strateginis ir kombinatorinis, ideologinis mąstymas.
 4. Asmeninių vadovo veiklos tikslų kėlimas ir siekimas. Vadovo asmeninio, profesinio ir socialinio gyvenimų balanso problemos ir jų sprendimo būdai. Emocinis intelektas. Savęs pažinimo ir valdymo būdai.
 5. Žmonių motyvavimas per vertybes. Darbuotojų branda ir skirtingos motyvavimo taktikos.

Mokymo metodai

Probleminis dėstymas, teorijos pristatymas, praktinės užduotys, diskusijos.

Gebėjimai

 • Mokymo dalyviai išmoks formuoti valdymo situacijų vertybinius suvokimus.
 • Mokomasi efektyvių savimotyvacijos metodų.
 • Mokomasi suvokti ir modeliuoti savo vertybinę orientaciją.
 • Mokomasi mąstymo „be akligatvių“ įgūdžių.
 • Mokomasi įveikti pasitaikančias nesėkmes ir socialinį spaudimą vadovo darbe.

registracijos forma

Laukai pažymėti * privalomi.

KRIZIŲ VALDYMAS

Trukmė

8/12 akad. val.

Tikslas

Aptarti šiuolaikines krizių valdymo koncepcijas ir antikrizinių sprendimų priėmimo modelius. Išmokyti pasirinkti optimaliausias organizacijai krizinės situacijos prevencijos priemones.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Krizės samprata. Krizės indikatoriai. Krizės stadijos. Krizės eiga. Krizių valdymo modeliai : apibendrintas, pasyvusis, aktyvusis. Krizės diagnostika. Komunikacinės korporatyvinės reputacijos ir įvaizdžio saugojimo strategijos krizės atveju.
 2. Prevencines krizių valdymo priemonės. Antikrizinės priemonės ir jų valdymas. Sprendimų priėmimo modeliai.
 3. Psichologinių įtampų valdymas krizės aplinkoje. Krizių komunikacija. Vadovavimo ir lyderystės specifika.

Mokymo metodai

Paskaitos, praktinių užduočių sprendimas grupėse, dalykiniai žaidimai.

Gebėjimai

 • Mokymo dalyviai išmoks laiku atpažinti krizinės situacijos organizacijoje galimybę.
 • Gebės tikslingai pasirinkti optimaliausią organizacijai krizės valdymo modelį.
 • Gebės parengti krizės prevencinių priemonių planą.
 • Sustiprins praktinius efektyvaus vadovavimo krizės situacijoje įgūdžius.

PROJEKTŲ IR PROJEKTINIŲ ORGANIZACIJŲ VALDYMAS (STRATEGINIS LYGMUO)

Trukmė

16/24/48 akad. val.

Tikslas

Formuoti organizacijų projektinės veiklos strateginio lygmens supratimą ir ugdyti sugebėjimus, būtinus projektinių organizacijų valdymui, užtikrinant sėkmingą programų ir projektų rezultatų integravimą į ilgalaikių tikslų realizavimą. 

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

  1. Programų ir projektų valdymas organizacijos strategijos įgyvendinimo kontekste.
  2. Projektai ir programos – strategijos įgyvendinimo priemonė. Organizacijos projektų valdymo branda. Brandos modeliai: CMMI, OPM3 ir kt.
  3. Lietuvos projektinių organizacijų branda tarptautiniame kontekste.
  4. Lietuvos projektinių organizacijų patirtis. Projektų sėkmės kriterijų ir organizacijos brandos lygio priklausomybė.
  5. Tarptautiniai projektų valdymo standartai.
  6. Organizacijos projektų valdymo standartizavimas. Projektų valdymo standarto palaikymas. Projektų valdymo tarnyba ir jos funkcijos.
  7. Programų valdymo specifika. Organizacijos projektų portfelio valdymas.
  8. Organizacinio projektų valdymo vaidmenys ir atsakomybės: programų valdymo tarnyba, projektų portfelio valdymo grupė. Portfelio valdymo procesai ir etapai.
  9. Strateginis projektinių organizacijų valdymas.
 • Projektinių organizacijų valdymo ypatumai: struktūra, santykiai, procesai.

Mokymo metodai

Probleminis dėstymas, praktinių situacijų nagrinėjimas, grupinis taikomasis projektas, rezultatų pristatymą parengiant MS PowerPoint.

Gebėjimai

Mokymų dalyviai išmoks valdyti programas ir projektus organizacijos strategijos įgyvendinimo kontekste; gebėjimas įvertinti organizacijų projektų valdymo brandą pagal tarptautiniu mastu pripažintus modelius; Gebėjimas parengti organizacijos projektų valdymo standartizavimo planą ir vadovauti jo įgyvendinimui; Išmokstama sukurti organizacijoje projektų valdymo tarnybą arba įdiegti ją atitinkančią funkciją; Išmokstama formalizuoti ir įdiegti programų ir portfelio valdymo funkcijas bei apibrėžti atitinkamas atsakomybes.

PROJEKTŲ IR PROJEKTINIŲ ORGANIZACIJŲ VALDYMAS (OPERATYVUS LYGMUO)

Trukmė

16/24 akad. val.

Tikslas

Supažindinti su pagrindiniais projektų valdymo procesais ir funkcijomis, formuoti kurso dalyvių sugebėjimą pritaikyti konkrečius modelius ir metodus, įgyvendinant realius projektus;

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Įvadinė paskaita;
 2. Strateginis planavimas ir programų bei projektų valdymas Lietuvos ir ES politikos prioritetų kontekste.
 3. Projektų valdymo funkcijos
 4. Projekto tikslų hierarchija
 5. Projekto apimties valdymas
 6. Projekto laiko valdymas
 7. Projekto kaštų vertinimas
 8. Projekto rizikos valdymas
 9. Projekto suinteresuotųjų šalių valdymas
 10. Projekto žmogiškųjų išteklių valdymas

Patirties analizės svarba projektuose

 1. Projektų vertinimo kriterijai
 • Projekto vertinimo modeliai. Vertinimo kriterijai ir rodikliai.

Mokymo metodai

Probleminis dėstymas, praktinių situacijų nagrinėjimas, grupinis taikomasis – konsultacinis projektas, rezultatų pristatymas parengiant MS PowerPoint prezentaciją.

Gebėjimai

 • Dalyviai gebės formuluoti projekto idėją išmatuojamų tikslų pavidalu;
 • Parengti projekto finansavimo planą ir identifikuoti galimus finansavimo šaltinius;
 • Identifikuoti, įvertinti ir valdyti projekto riziką;
 • Užtikrinti tinkamą projekto kontrolę bei parengti konsultacinio darbo ataskaitą.

STRATEGINIS VALDYMAS

Trukmė

16/24 ak. val.

Tikslas

Suteikti teorines ir praktines žinias bei išugdyti gebėjimus, reikalingus rengiant ir įgyvendinant strateginius sprendimus tarptautinių projektų ir programų rengimo ir įgyvendinimo srityje, taip pat vadovaujant strateginių ir projektinių sprendimų rengimui ir įgyvendinimui;

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Strateginio valdymo koncepcija.
 2. Strateginio valdymo teorijų, modelių ir metodikų lyginamoji analizė.
 3. Strateginiai sprendimai.
 4. Strateginių sprendimai skirtinguose organizaciniuose lygmenyse, jų rengimo, priėmimo, įgyvendinimo metodikos.
 5. Strateginis valdymas ir jo panaudojimas.
 6. Strateginis valdymas tarptautiniame versle, taip pat viešajame sektoriuje ir Lietuvos versle.
 7. Strateginis valdymas projektų kontekste.
 8. Strateginio valdymo teorijų, modelių ir metodikų panaudojimas rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus – tarptautinio verslo plėtrai skirtus projektus.
 9. Strateginio valdymo vertinimas.
 10. Strateginio valdymo ir projektavimo tarptautinės patirties analizė.
 11. Strategijų modeliavimas konkrečiose ekonomikos ir verslo srityse.
 12. Strategijų modeliavimas kintančioje verslo aplinkoje. Strategijų peržiūrėjimas ir keitimas.

Mokymo metodai

Probleminis dėstymas, praktinių situacijų nagrinėjimas, taikant statistikos metodus, grupinis taikomasis projektinis darbas ir savarankiški individualūs darbai (duomenis apdorojant MS Excel pagalba, o rezultatų pristatymą parengiant MS PowerPoint aplinkoje). Atvejo nagrinėjimo darbas, skirtas strateginiams sprendimams (trumpai pristatant jį auditorijai).

Gebėjimai

Dalyviai susipažins su pagrindinėmis strateginio valdymo koncepcijomis bei pagrindinėmis verslo strategijomis, vadovaujančių organų ir vadovybės atsakomybe formuluojant organizacijos strategiją. Dalyviai gebės suformuluoti organizacijos viziją, misiją bei ilgalaikius tikslus, išmoks analizuoti ir vertinti organizacijos išorinę ir vidinę aplinką, pasirinkti organizacijos strateginę kryptį ir suplanuoti strategijos įgyvendinamo priemones;

STRATEGINIS PLANAVIMAS

Trukmė

16/24 ak. val.

Tikslas

Gilinti viešojo sektoriaus organizacijos vadovų (valstybės tarnautojų) strateginio mąstymo žinias, formuoti platų suvokimą apie organizaciją kaip susijusių veiklų sistemą, suteikti fundamentalių žinių ir įgūdžių apie tai, kaip vykdant projektus įgyvendinama institucijos strategija ir kaip projektus reikia valdyti pačios institucijos kontekste. Taip pat įgauti žinių ir praktikos, susijusios su finansų valdymo sprendimais organizacijoje.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Strateginio planavimo samprata ir etapai.
 2. Strategijos samprata. Planavimas (ilgalaikis, trumpalaikis.)
 3. Strateginio planavimo sistema pagal posistemes.
 4. Efektyvios organizacijos charakteristikos.
 5. Į inovacijas orientuota organizacijų strategija. Holistiškas požiūris į inovaciją. Inovacijų ir žmogiškųjų išteklių strategija.
 6. Inovacijų tipai. Inovacijų suvokimas uždaroje ir atviroje ekonomikoje.
 7. Proceso inovacijų tendencijos.
 8. Organizacijos strategijos kūrimo metodai ir Įgyvendinimo priemonės
 9. Racionalus sprendimo priėmimo procesas. Efektyvumas planavime. Rizikos įvertinimas. Alternatyvų įgyvendinimas. Strateginio plėtros planavimo principai. J. M. Bryson (1995) strateginio planavimo modelis.
 10. Strateginio planavimo etapai.
 11. Verslo organizacijų strateginis planavimas.
 12. Verslo organizacijų strateginis planavimas.
 13. Pagrindiniai planavimo dokumentai. Savivaldybės plėtros strateginis planas.
 14. Trejų metų strateginis veiklos planas.
 15. Aplinkų analizė      .
 16. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. PETS analizė (politinė, ekonominė, technologinė ir socialinė-kultūrinė aplinkos) ir jų įtaka.
 17. Strateginio plano tikslai, uždaviniai ir prioritetai                      .
 18. Strateginio veiklos plano programų vertinimas ir finansavimo joms vykdyti numatymas. Strateginių tikslų identifikavimas. Programos tikslo veiklos.
 19. Ilgalaikių planų pavyzdžiai. Ilgalaikio plano tęstinumo užtikrinimas.
 20. Biudžeto planavimo procesas.
 21. Strateginio plano priežiūros sistema.
 22. Veiksmų kontrolė. Strateginio plano priežiūros sistema.
 23. Planavimo priežiūros sistema. Kokybiniai įgyvendinimo rezultatų vertinimo rodikliai. Programų įgyvendinimo atsiskaitymo sistema.
 24. Veiklos rezultatų stebėsena. Stebėsenos pagrindas – vertinimo kriterijai.
 25. Stebėsenos reglamentavimas institucijos lygmeniu. Veiklos rezultatų stebėsenos sistema. Stebėsenos sistemos problemos.
 26. Gerosios patirties panaudojimas ir planavimo sistemų tipai.
 27. Centralizuotų ir decentralizuotų strateginio planavimo sistemų charakteristikos ir ypatumai.

Mokymo metodai

Paskaitos ir seminarai. Paskaitos rengiamos, remiantis skirtingus tarptautinės žmonių išteklių vadybos aspektus nagrinėjančia moksline literatūra bei konkrečiomis atvejų studijomis. Konkrečių tarptautinės žmonių išteklių vadybos atvejų analizė, žmonių išteklių strategijų bei organizacijos pertvarkymo planų sudarymo pavyzdžiai, įdomios užduotys ir diskusijų formos žaidimai paskatins aktyviau dalyvauti seminaruose.

Gebėjimai

Mokymo dalyviai pagilins žinias apie skirtingus strateginio planavimo būdus ir etapus, gebės identifikuoti efektyvios organizacijos charakteristikas, gebės taikyti skirtingus organizacijos strategijos kūrimo metodus ir įgyvendinimo priemones, pagilins viešojo administravimo organizacijų strateginio planavimo žinias ir gebėjimus; Mokės savarankiškai atlikti aplinkų analizės užduotis, Gebės lanksčiai formuluoti strateginio plano tikslus, uždavinius ir prioritetus bei kurti strateginio plano priežiūros sistemą, priderinant ją prie organizacijos specifikos. Jie susipažins su gerąja strateginio planavimo patirtimi ir planavimo sistemų tipais.

KOKYBĖS VADYBA IR JOS TAIKYMAS ORGANIZACIJOS VEIKLAI TOBULINTI

Trukmė

16/24 akad. val.

Tikslas

Aptarti šiuolaikines kokybės vadybos koncepcijas ir kokybės valdymo sistemų diegimo modelius ir išmokyti pasirinkti optimaliausią organizacijos reikmėms kokybės valdymo modelį. 

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Kokybė kaip pagrindinis organizacijų ir produktų konkurencingumo veiksnys. Tarptautinės prekybos techninių kliūčių sistema ir kokybė bei standartizavimas. Kokybės reglamentavimo ES ir pasaulyje sistema. Organizacijų intelektinio kapitalo vertinimo ir valdymo ypatumai. Intelekto produktų (išradimų, pramoninio dizaino, verslo paslapčių (know-how), prekių ženklų ir kt.), kaip verslo ir kokybės sudedamosios dalies, identifikavimo, apsaugos ir vertės nustatymo ypatumai.
 • Produktų kokybės sertifikavimas. Europos atitikties įvertinimo pripažinimo (PECA) protokolas ir jo įtaka Lietuvos užsienio prekybai. Produktų CE ir Key Mark ženklinimo ypatumai. Kokybės ir saugos vadybos sistemų tipologija, (ISO 9001, HACCP/RVASVT, ISO 22000, OHSAS, SA 8000 ir kt.) turinys ir kūrimo ypatumai.
 1. Organizacijų tausojamoji plėtra. Gaminių ir paslaugų aplinkosauginis (ekologinis) sertifikavimas ir ženklinimas. Aplinkosaugos vadybos sistemos (ISO 14001, EMAS).
 2. Kokybės vadybos metodų (histogramų, Pareto diagramų, Ishikawa (priežasčių-pasekmės) diagramų, srauto diagramų) organizacijų veiklai tobulinti vartojimas.
 3. Tarptautinių komercinių matų vienetų taikymas versle. Įmonių veiklos kokybės vertinimo modeliai         (Kokybės apdovanojimų modeliai; Lietuvos nacionalinis kokybės prizas; Bendrasis vertinimo modelis). Vadovavimo kokybės ir lyderystės vertinimas.

Mokymo metodai

Paskaitos, atvejo analizės, grupiniai aptarimai.

Gebėjimai

Mokymo dalyviai suvoks kokybės vadybos reikšmę įmonės valdymo bei verslo sėkmei, gebės identifikuoti ir analizuoti prekių ir paslaugų kokybės rodiklius.Taip pat mokymo dalyviai gebės pritaikyti kokybės valdymo metodus organizacijų kokybės problemoms spręsti. Žinos kokybės vadybos sistemų kūrimui, sertifikavimo ir audito ypatumai.

ORGANIZACIJOS KORPORATYVINĖS KULTŪROS KŪRIMAS IR VALDYMAS

Trukmė

8/16 akad. val.

Tikslas

Suteikti praktinių žinių bei įgūdžių, kaip formuoti pozityvią ir motyvuotą darbuotojų elgseną įvairiose organizacijos veiklos   situacijose.Formuoti efektyvios komunikacijos ir pozityvaus mikroklimato organizacijoje sampratą. Stiprinti efektyvaus situacinio vadovavimo įgūdžius.

Mokymo temos ir potemės bei jų trukmė

 1. Organizacija ir mes. Kaip save norime matyti po 5 – 10 m.?
 2. Vizijos modeliavimas. Individualiųjų žmogaus poreikių ir organizacijos lūkesčių dermės problemos.
 3. Organizacijos mikroklimato įtaka darbuotojų motyvacijai.
 4. Organizacinės kultūros tipai. Koks organizacinės kultūros tipas būtų optimaliausias?
 5. Pozityvaus mikroklimato formavimas – vadovų elgsenos ir vadovavimo sprendimų įtaka. Darbo vertybės ir bendravimo taisyklės.
 6. Motyvacija ir savimotyvacija. Trys egzistenciniai žmogaus poreikiai ir jų poveikis darbuotojų motyvacijai. Vertybės gyvenime ir darbe. „Mano svajonių darbas“, A.Maslou motyvacijos testas.
 7. Korporatyvinės kultūros stiprinimo galimybės ir priemonės arba kitaip – nepiniginė motyvacija.

Mokymo metodai

Probleminis dėstymas, teorijos pristatymas, praktinės užduotys, diskusijos.

Gebėjimai

Mokymo dalyviai susikurs pagrindines organizacijos darbo ir bendravimo taisykles ir nusistatys vertybes, stiprinančias pozityvų organizacijos mikroklimatą. Sužinos, kaip suderinti organizacijos vertybes ir individualiuosius žmogaus lūkesčius kuriant pozityvią darbo atmosferą. Įgis praktinių įgūdžių, kaip sustiprinti darbuotojų motyvaciją, lojalumą organizacijai ir efektyvaus bendradarbiavimo įgūdžius.

KAIP TEISINGAI APSKAIČIUOTI BEI DEKLARUOTI NEKILNOJAMOJO TURTO IR PELNO MOKESČIUS

SEMINARAS

Tikslinė grupė

Įmonių, įstaigų buhalteriai, finansininkai.

Trumpas turinys

Mokesčių teisės aktai keičiasi gana dažnai. Todėl seminaro metu siūlome Jums atnaujinti žinias apie nekilnojamo turto ir pelno mokesčių aktualias temas bei susipažinti su naujovėmis bei pasikeitimais šioje srityje.

Lektorė

Seminarą veda lektorė Ingrida Ališauskienė

Trukmė

6 akad.val.

Programa

 • NTM objektas ir tarifas;
 • NTM mokėjimo terminai;
 • NTM lengvatos (fiziniams ir juridiniams asmenims);
 • NTM deklaracijų pildymas (KIT711 ir KIT715);
 • Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas (atleidimo metodas);
 • Pelno mokesčiai tarifai (5 proc., pelno mokestis prie pajamų šaltinio);
 • Sąnaudos, mažinančios apmokestinamąjį pelną (reklama, reprezentacija, mokesčiai, parama ir kt.);
 • Avansinis pelno mokestis (avansinio mokesčio apskaičiavimo būdai bei jų keitimas, deklaracijos FR0430 pildymas);
 • Klausimai atsakymai.

 Informacija teikiama UAB „Mokymų ekspertai“, tel. 8 615 18171, 8 672 04888 arba el.paštu info@mokymuekspertai.lt

 REGISTRACIJA

DARBO SU KASOS OPERACIJOMIS YPATUMAI PEREINAMUOJU LAIKOTARPIU, ĮVEDUS EURĄ

SEMINARAS

Tikslinė grupė

Darbuotojai , dirbantys su kasos operacijomis

Lektorius

Seminarą veda Valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamento skyriaus darbuotojas

Trukmė

4 akad. val.

Programa

 • Euro įvedimo laikotarpiu darbo su kasos aparatais rekomendacijos;
 • Kasos aparato veikimo principas ir pasirengimas darbui su kasos aparatu;
 • Reikalavimai kasos aparatams po euro įvedimo pereinamuoju laikotarpiu;
 • Kasos aparato operacijų žurnalo pildymas pereinamuoju laikotarpiu;
 • Pagrindiniai kasos aparato duomenų kaupino, saugojimo ir atvaizdavimo reikalavimai ;
 • Kasos aparatu suformuotų duomenų pateikimas fiskalinėse ir nefiskalinėse ataskaitose;
 • Kasos operacijų žurnalo pildymas, koregavimas, saugojimas;
 • Kasos aparatu sukauptų grynųjų pinigų perkėlimas į įmones kasą/kredito įmonę;
 • Kontroliuojančių institucijų darbuotojų, kontrolės veiksmų metu, keliami reikalavimai kasininkams dirbantiems su kasos aparatu.

 Informacija teikiama UAB „Mokymų ekspertai“, tel. 8 615 18171, 8 672 04888 arba el.paštu info@mokymuekspertai.lt

FINANSINIŲ IR VERSLO SPRENDIMŲ MODELIAVIMAS SU ELEKTRONINE SKAIČIUOKLE EXCEL

PRAKTINIS SEMINARAS

Tikslinė grupė

Darbuotojai , dirbantys su finansiniais skaičiavimais ir prognozavimais

Lektorius

Seminarą veda prof.Dr. Stanislava Stungurienė, VU Tarptautinio verslo mokyklos docentė ir Lietuvos edukologijos universiteto profesorė, daugelio vadovėlių autorė.

Trukmė

8 akad. val.

Programa 

 • Įvairių dokumentų rengimas, loginių funkcijų ir duomenų masyvų naudojimas formulėse
 • Dokumento formos parengimas.
 • Formulių sutvarkymas.
 • Optimizavimo uždavinio sprendimas (netiesinis programavimas).
 • Sprendinio analizė.
 • Rodiklių variantinis skaičiavimas.
 • Matematinio modelio parengimas pagal uždavinio verbalinį modelį.
 • Kompiuterinio modelio parengimas.
 • Optimizavimo uždavinio sprendimas (tiesinis programavimas)
 • Darbas su finansinėmis funkcijomis:
 • bendra funkcijų apžvalga, darbo su funkcijomis technika;
 • finansiniai skaičiavimai naudojant investicijų funkcijas;
 • finansiniai skaičiavimai naudojant nusidėvėjimo funkcijas;
 • finansiniai skaičiavimai naudojant vertybinių popierių funkcijas.
 •  Prognozavimo modeliai. 

Seminaro data ir vieta

Birželio 02 d., VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, Saulėtekio al.5, Vilnius

Seminaro dienotvarkė

9-16.15 val.Registracija 8.30-9.00 val.

Pertraukos : 10.30 – 10.45 val., 14.30-14.45 val.(kavos ,arbatos pertraukos), pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Seminaro kaina

95 EUR

Informacija teikiama UAB „Mokymų ekspertai“, tel. 8 615 18171 arba el.paštu info@mokymuekspertai.lt

 UAB “Mokymų ekspertai” įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento  direktoriaus 2015 m. vasario 4 d.įsakymu Nr.27V-22 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo”

REGISTRACIJA BAIGTA

Galerija

MOTERŲ VERSLUMO AKADEMIJA

2016 m. gruodžio 09 d. Amerikos ambasadorės rezidencijoje vyko "Moterų verslumo akademijos" uždarymas, kurio metu moterims buvo įteikti sertifikatai, įrodantys apie moterų verslumo akademijos baigimą. Projekto vykdytojai - JAV ambasada kartu su Vilniaus Universitetu, UAB "Mokymų ekspertai" ir VŠĮ "Kitas Aš". Projekte dalyvavo 20-60 metų amžiaus moterys - mažų  ir vidutinių verslų atstovės, savininkės ar nuosavo verslo vadovės. Plačiau: http://www.mvakademija.lt/

MOKYMAI VIETNAME

2015 m.lapkričio mėnesį UAB "MOKYMŲ EKSPERTAI" ir GILE EXPERTS LTD su Paryžiaus ISC Paris verslo mokyklos profesoriumi Mindaugu Laužiku ir finansų specialistais iš Lietuvos dalyvavo mokymuose Vietname.Dalyviai lankėsi lazerių įmonėje NAMSON TECHNOLOGY-ENGINEERING CO. LTD ir susitiko su direktoriumi ang Ngoc Quy (Bryan) Ho Chi Minhe bei su Vietnamo pramonės ir komercijos rūmų vadovaujančiu direktoriumi Mr.Luong Minh Huan, PhD Hanojuje.

Vizitas Lietuvos Ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose Vašingtone

2017 m. gegužės 10 d. grupė verslininkų iš Lietuvos susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos Valstijose Rolandu Kriščiūnu ir komercijos ir žemės ūkio atašė Vaidotu Ašmonu.

Mokymai stažuotė ūkininkams Maltoje

2023 m. gegužės 20- 27 d. grupė ūkininkų iš Lietuvos dalyvavo mokymuose - stažuotėje "Europinės tvarumo tendencijos gyvulininkystėje:Maltos atvejis.

Ūkininkai iš Lietuvos karvių fermoje Gozo saloje

Ūkininkai iš Lietuvos aplankė Mr. Salvu Tabone karvių fermą. Ūkininkai pasidalino patirtimi.

Ūkininkai avių ir ožkų fermoje Maltoje

Ūkininkai iš Lietuvos lankėsi ožkų ir avių fermoje,gamino sūrį ,ragavo avių pieno ledų.

Apsilankymas socialiniame fonde Maltoje

Grupė socialinių įstaigų vadovų ir socialinių darbuotojų lankėsi Maltoje ,nevyriausybinėje organizacijoje,socialiniame fonde,kuris teikia pagalbą žmonėms, turintiems psichikos sveikatos problemų. Vyko susitikimas su vadove Nicola Camilleri ir gyventojais ,gyvenančiais socialinio fondo būste.

Dėstytojai ekspertai

DR. TOMAS LAGŪNAVIČIUS

Psichologas, verslo konsultantas

Dr. VIKTORAS FILIPAVIČIUS

Dr. auditorius Viktoras Filipavičius

Prof.Dr. STANISLAVA STUNGURIENĖ

Profesorė

Prof. Dr. MINDAUGAS LAUŽIKAS

Paryžiaus verslo mokyklos ISC PARIS profesorius

 Paryžiaus verslo mokyklos ISC Paris profesorius; Verslumo stebėsenos, inovacijų, žmogiškųjų išteklių vadybos ekspertas; tokių projektų kaip ICT4SMEs, GEM, "Lietuvos Verslumo ir intraverslumo dinamika" lyderis; turintis didesnę nei 6 metų dėstymo ir studijų programų koordinavimo patirtį įvairiuose Europos universitetuose; konsultuoja organizacijas strateginio valdymo, kūrybingumo, veiklos optimizavimo, stebėsenos ir verslo inteligencijos srityse.

Kontaktai

UAB “Mokymų Ekspertai”

Mob. tel.: +370 61518171
El. paštas: info (eta) mokymuekspertai.lt
Įmonės kodas: 303448403
Sąskaita: LT13 70440 6000 7994 895
Ab SEB bankas, banko kodas 70440